Ponzio Polska

NABÍDKA

Systemy okienno - drzwiowe
Systemy fasadowe
Systemy przesuwne
Systemy przesuwne

INFORMAČNÍ KLAUZULE

 V souladu s ustanovením čl. 13 odst. 1 a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů ) ("GDPR"), informujeme, že:

1) Správcem Vašich osobních údajů je PONZIO POLSKA Sp. z o. o. se sídlem v Cekanowie,
ul. Płocka 22, 09-472 Słupno (dále jen "Správce");

2) Správce zpracovává Vaše osobní údaje:

• jelikož je to nezbytné k realizaci s Vámi uzavřené Smlouvy nebo realizaci kroků podniknutých na základě Vaší žádosti směřujících k uzavření smlouvy;

• jelikož je to nezbytné k dosažení cílů vyplývajících z oprávněného zájmu Správce při uzavírání a realizaci smlouvy mezi Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem, jenž je Zákazníkem (odběratelem, dodavatelem), spolupracovníkem, kooperací nebo jiným subjektem spolupracujícím, nebo majícím v úmyslu navázat přímou nebo nepřímou spolupráci se Správcem;

• pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny výše, a jež jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce;

• za účelem reklamování produktů a služeb Správce určených Vašemu zaměstnavateli /společnosti, vedení možných sporů, vyšetřování a obhajoby proti nárokům;

• za účelem plnění povinnosti Správce jako strany/ účastníka právního vztahu, zejména s Vaším zaměstnavatelem/společností;

• za účelem vykonávání povinnosti, které jsou Správci uloženy zákonem;

3) Osobní údaje nebudou převedeny do třetí země / mezinárodní organizace;

4) Vaše osobní údaje budou uloženy Správcem:

• po dobu nezbytnou k realizaci cílů uvedených v bodě 2, tj. plnění smlouvy, příbuzných povinností související s její realizací nebo ukončením realizace

činností směřujících k uzavření takové smlouvy (v případě že nebyla dosud uzavřena);

• po uplynutí této lhůty po dobu promlčecí lhůty nároků, které mohou vzniknout v souvislosti s plněním s Vámi uzavřené smlouvy nebo do momentu vypršení povinností nakládaných na Správce zákonem;

• do momentu, dokud se nestanou nepotřebnými pro účely uvedené v bodě 2;

5) Vaše osobní údaje mohou být převedeny na následující příjemce nebo kategorie příjemců:

• orgány veřejné správy a subjekty vykonávající veřejné úkoly nebo jednající jménem těchto orgánů, daňové orgány, soudní orgány;

• subjekty, které poskytují podporu a provoz IT nástrojů a systémů a poskytují a podporují služby Správce;

• kooperátorům spolupracujících se Správcem (včetně investorů, smluvních partnerů), jiným spolupracovníkům, pojistitelům a jejich zástupcům, Zákazníkům (odběratelům a dodavatelům) a jejich zástupcům;

• jiným osobám pro účely uvedené v bodě 2, v rozsahu nezbytném pro zajištění kontinuity a nerušený průběh činnosti Správce, bezpečnosti zaměstnanců, ochrany majetku, plnění smluv a povinností Správce;

6) Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, vymazání, omezení zpracování , právo přenést údaje, odvolat souhlas na jejich zpracováním, právo podat námitku v rozsahu a v souladu s GDPR a právo podat stížnost ke kontrolnímu orgánu;

7) Za účelem uplatnění Vašich nároků, ke kontaktu se Správcem slouží korespondenční adresa: Cekanowo, ul. Płocka 22, 09-472 Słupno;

8) Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k:

• uzavření smlouvy s Vaším zaměstnavatelem/společností nebo realizaci činností na vyžádání, a směřující k uzavření smlouvy se Správcem, přímo nebo nepřímo za účasti subjektů spolupracujících se Správcem a uvedených v bodě 5;

• vykonání Správcem jiných činností za účelem realizace ostatních cílů uvedených v bodě 2;

a nepředání, omezení nebo vymazání osobních údajů znemožňuje nebo představuje překážku v uzavření smlouvy nebo provedení činností Správce, vyžadujících použití těchto údajů Správcem;

9) Vaše osobní údaje nebudou zpracovány automatizovaným způsobem, a to ani formou profilování.